fbpx
Trải nghiệm Tu luyện Video

NSDN Trung Đức Chia Sẻ Về Pháp Luân Công

NSDN Trung Đức Chia Sẻ Về Pháp Luân Công
13 Tháng Tám, 2018 Tịnh Văn

Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người.
Gần hay xa đều là Duyên Phận!

Bình luận